Regulamin Portalu Niam.pl

Szanowni Użytkownicy i potencjalni Użytkownicy!

Informujemy, iż dotychczasowe postanowienia Regulaminu w punkach:


Rozdziału III par 3
"§ 3 Niam.pl w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności Treści do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Niam.pl nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności Treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Portalu lub przekazywanych za pośrednictwem Portalu, jak również przestrzegania przez dostawców Treści regulacji prawnych."


Rozdziału III par 4
"§ 4 Niam.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z Portalu, w szczególności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, którego przyczyną jest korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z Treści, w tym Stref Publicznych. "


Rozdziału III par 5 "§ 5 Niam.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z narzędzi udostępnianych przez Portal, w tym - za szkody wynikające z wykorzystania tych narzędzi przez osoby trzecie."


Rozdziału VII par 1 punkt 2 i 5

"§ 1 Niam.pl nie ponosi odpowiedzialności za:(...)
2. Wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w portalu.(…)
5. Szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do portalu przez osoby trzecie"


Rozdziału VIII par 9 "§ 9 Niam.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika."


Rozdział XII par 1 "§ 1 Niam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu."


zostają uchylone ze względu na fakt, iż mogą być niezgodne z przepisami w zakresie ochrony praw konsumentów. Informujemy, iż weryfikujemy Regulamin tak abyście wszyscy byli usatysfakcjonowani, a Wasze prawa w pełni chronione. Jeśli macie jakiekolwiek zastrzeżenia do treści Regulaminu prośba o e-mail na adres: biuro@niam.pl postaramy się uwzględnić je w naszych pracach i wdrożyć w sposób zgodny z prawem.


Jednocześnie informujemy, iż prace nad aktualizacją Regulaminu nie będą miały na celu ograniczenia waszych praw czy nałożenia nowych obowiązków, a jedynie dostosowanie Regulaminu do aktualnych zasad ochrony konsumentów i wdrożenia ich stosowania w wysokim standardzie na jaki zasługujecie. "

I. Wstęp


Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu internetowego Niam.pl.

W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu Niam.pl. łącznie  z Zasadami Polityki Prywatności oraz Zasadami Funkcjonowania Społeczności Niam.pl, dokument ten w sposób kompleksowy reguluje zasady rządzące Portalem.

Informacja ogólna

Niam.pl  jest portalem społecznościowym, którego właścicielem jest Avigail Holdings Sp. z o. o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000320221 z siedzibą w Warszawie przy ul. Nabielaka 6/16.

Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej na adres pomoc@niam.pl oraz listownie na adres Avigail Holdings Sp. z o.o., ul. Nabielaka 6/16 , 00-743 Warszawa.

II. Słownik

Portal/Niam.pl - pod pojęciem Portalu w dalszej części Regulaminu Portalu Niam.pl (dalej: Regulaminu) rozumie się Portal znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.niam.pl oraz wszystkie jego funkcje i narzędzia.

Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w Portalu Niam.pl.

Konto - dostępne po zalogowaniu się przez podanie hasła i loginu, miejsce na Portalu, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik Niam.pl może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane, opisy i zdjęcia.

Profil - miejsce w Internecie, gdzie opublikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcie, opis oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, która została przez niego wybrana podczas rejestracji na Niam.pl.

Nazwa administracyjna (dalej: Nazwa) - podpis pod nazwą profilu/loginu Użytkownika przydzielany mu automatycznie po spełnieniu kryteriów zawartych w Zasadach Funkcjonowania Społeczności Niam.pl.

Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika Portalu na temat Portalu, jego elementów, zawartości lub innego Użytkownika.

Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Portalu.

Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

Strefy Publiczne strefy wymiany informacji między użytkownikami Portalu. Użytkownik korzystający ze Stref Publicznych ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne komunikaty, konsekwencje związane z ich publikacją, a także konsekwencje wykorzystania informacji zawartych w komunikatach zamieszczonych w Strefie Publicznej. Niam.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wymiany informacji w Strefie Publicznej.

III Treści - charakter informacji zamieszczonych w Portalu.

§ 1 Informacje publikowane w Niam.pl nie stanowią porad o charakterze dietetycznym, medycznym czy zdrowotnym. Treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane, jako specjalistyczne porady, forma diagnozy lub zalecenia.

§ 2 Umieszczenie w Niam.pl informacji na temat określonych produktów lub opinii oraz wszelkich innych danych nie stanowi ich reklamy czy rekomendacji. Użytkownik kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Portalu działa na własną odpowiedzialność.

§ 3 Niam.pl w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności Treści do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Niam.pl nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności Treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Portalu lub przekazywanych za pośrednictwem Portalu, jak również przestrzegania przez dostawców Treści regulacji prawnych.

§ 4 Niam.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące konsekwencją korzystania lub niemożności korzystania z Portalu, w szczególności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu, którego przyczyną jest korzystanie lub niewłaściwe korzystanie z Treści, w tym Stref Publicznych.

§ 5 Niam.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z narzędzi udostępnianych przez Portal, w tym - za szkody wynikające z wykorzystania tych narzędzi przez osoby trzecie.

IV Rejestracja Użytkownika

§ 1 Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie http://moje.niam.pl/

§ 2 Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Niam.pl, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.

§ 3 Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Portalu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

§ 4 Użytkownikiem Portalu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem konta.

§ 5 Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych podczas procedury rejestracji. Użytkownik ma także obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.

§ 6 Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.

§ 7 Dokonując rejestracji w Portalu Niam.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Zasadami Polityki Prywatności Niam.pl oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

§ 8 Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu Użytkownika.

§ 9 Rejestrując się Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

§ 10 Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez Niam.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Niam.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

III Dane Osobowe

§ 1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników Portalu jest Avigail Holdings Sp. z o. o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000320221 z siedzibą w Warszawie przy ul. Nabielaka 6/16.

§ 2 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z uczestnictwem danej osoby w Niam.pl oraz działaniami promocyjnymi i marketingowymi dotyczącymi marki Niam.pl.

§ 3 Warunkiem korzystania z serwisu Niam.pl jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z Portalu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z pełni funkcjonalności Portalu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 4 Szczegóły dotyczące danych osobowych zawarte są w Zasadach Polityki Prywatności Niam.pl

IV Zasady ogólne

§ 1 Użytkownik ma możliwość :

1. Zmiany lub usunięcia swoich danych, zdjęć itp. za pomocą opcji Konta,

2. Zapisania się do/rezygnacji z usługi Newsletter,

3. Dodawania w przeznaczonych do tego częściach Portalu:
- Przepisów kulinarnych
- Zdjęć
- Komentarzy

§ 2 Użytkownikowi zabrania się:

1.Używania wulgaryzmów oraz zwrotów i wyrażeń mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

2.Obrażania innych osób lub szykanowania ich na łamach Portalu,

3.Promowania innych stron internetowych, w szczególności przez ich opisywanie lub podawanie linków,

4.Zamieszczania danych kontaktowych, poza polami do tego przeznaczonymi, w szczególności numeru Gadu-Gadu, adresu e-mailowego, numer telefonu, loginu komunikatorów Tlen czy Skype i tym podobnych,

5.Zamieszczania innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,

6.Umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

7.Łamania ogólnie przyjętych zasad etykiety,

8.Wielokrotnego umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,

9.Używania programów (botów) generujących zapytania do serwerów Niam.pl,

10.Naruszania praw autorskich osób trzecich w szczególności przez publikacje ich przepisów kulinarnych, tekstów, zdjęć czy artykułów,

11.Zakładania więcej niż jednego konta.

§ 3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

§ 4 Publikowane na łamach Niam.pl komentarze oraz artykuły są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu. Administracja Niam.pl nie ponosi odpowiedzialności za opinie odbiorców i zastrzega sobie prawo do własnego
zdania.

§ 5 Kwestia uprawnień Użytkowników jest uregulowana szczegółowo w Zasadach Funkcjonowania Społeczności Niam.pl.

V Prawa autorskie

§ 1 Decydując się na publikację tekstu lub zdjęcia Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do umieszczonych materiałów. Odpowiedzialność za łamanie praw autorskich w przypadku wysłania serwisowi Niam.pl
cudzej pracy bez poinformowania o tym administracji Portalu, ponosi osoba, która taki materiał nadesłała.

§ 2 Administracja Portalu zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych prac w celach reklamy Portalu z zachowaniem praw autorskich.

§ 3 Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników Portalu w Strefach Publicznych jakichkolwiek informacji i treści, które mogą naruszać prawa osób trzecich. Przekazywanie informacji lub treści do Stref Publicznych jest równoznaczne z uznaniem przez Użytkownika, że przekazane w taki sposób informacje lub treści w żadnym wypadku nie są traktowane jako poufne. W przypadku przekazania przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji lub treści do Stref Publicznych, Niam.pl uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości.

§ 4 Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakiekolwiek materiały zamieszczone w Niam.pl mogą naruszać prawo do prywatności, inne dobra osobiste lub prawa autorskie danej osoby, osoba taka powinna zgłosić swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną. W takim przypadku Niam.pl wezwie Użytkownika naruszającego do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania. Jeżeli wezwany użytkownik nie zaprzestanie naruszania praw, Niam.pl może podjąć decyzje o trwałym usunięciu spornego materiału z Portalu w terminie nie przekraczającym 30 (trzydziestu) dni od daty wpływu  zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej od Użytkownika Portalu.

VI Kary i odpowiedzialność Użytkownika

§ 1 Administracja Portalu zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania lub zablokowania konta Użytkownika. W szczególności konto Użytkownika może zostać zablokowane w przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu.

§ 2 Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Portalu.

§ 3 Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Administracja Portalu może zablokować na stałe konto Użytkownika.

§ 4 Niam.pl dysponuje narzędziami, które umożliwiają Użytkownikom zapisywanie i przechowywanie informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich uzasadnionych środków, które zapewnią bezpieczeństwo posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 5 Użytkownik jest odpowiedzialny za kontrolowanie dostępności i wykorzystania kodów aktywacyjnych i haseł; udzielanie uprawnień, monitorowanie i kontrolowanie dostępu oraz sposobu korzystania z haseł i kont w Portalu; niezwłoczne informowanie Niam.pl o każdej potrzebie dezaktywowania hasła.

§ 6 Użytkownik nie powinien udostępniać danych identyfikacyjnych swojego konta (Nazwa Profilu/Loginu i hasło) osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia naruszenia poufności tych danych, Użytkownik powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt Administracji Portalu.

§ 7 Administracja Portalu ma prawo usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

VII Ograniczenia odpowiedzialności Portalu

§ 1 Niam.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie, w szczególności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.

2. Wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w portalu.

3. Skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu Niam.pl przez jego Użytkowników.

4. Treści zamieszczone w portalu przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne)

5. Szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do portalu przez osoby trzecie

6.  Wykorzystanie zamieszczonych w portalu materiałów przez osoby trzecie.

§ 2 W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w Niam.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

§ 3 Administracja zastrzega sobie prawo do:

1. Okresowego wyłączania Portalu Niam.pl
2. Zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane przepisy,
3.  Zamknięcia Portalu Niam.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach portalu. W razie zamknięcia portalu wszystkie dane i informacje dodane przez Użytkowników będą trwale usunięte.

VIII Konto

§ 1 Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w Niam.pl.
§ 2 Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.

§ 3 Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

§ 4 W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu lub Zasad Funkcjonowania Społeczności Niam.pl jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo).

§ 5 Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administracją Portalu. Niam.pl w ciągu kilku dni roboczych rozpatruje prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.

§ 6 Konto użytkownika, które zostało wcześniej zablokowane w trybie przewidzianym w części VI § 2 Regulaminu, nie może zostać usunięte.

§ 7 Z Konta może korzystać tylko i wyłącznie Użytkownik, zabrania się zakładania Konta z którego będzie korzystać kilka osób.

§ 8 Każde nowo założone Konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych.

§ 9 Niam.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.

IX Zdjęcia

§ 1 Wstawiając zdjęcie do Niam.pl, Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Portalu.

§ 2 Niam.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu zdjęć. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


§ 3 Administrator Portalu nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem w jakim musi zweryfikować zdjęcie wstawione poprzez Użytkownika. Administrator ma także prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.


§ 4 Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną przez automat na podany przy rejestracji adres e-mail po każdorazowym odrzuceniu zdjęcia poprzez Administratora Portalu.

X Wiadomości Prywatne


§ 1 Zabrania się wykorzystywania systemu Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM.

XI Inne usługi i opłaty


§ 1 Posiadanie własnego Konta w Niam.pl jak i dodawanie zdjęć, przepisów czy artykułów jest bezpłatne.


§ 2 Weryfikacja Konta jest darmowa i jest jednoczesną zgodą na wykorzystanie podanego numeru telefonu lub adresu e-mail do celów marketingowych, nie częściej niż raz w miesiącu.


§ 3 Użytkownik będzie miał możliwość dobrowolnego skorzystania z rozszerzającej funkcjonalność Portalu o płatną usługę, jeśli taka zostanie przez Niam.pl wprowadzona.

§ 4 Wykupienie przez Użytkownika jakiejkolwiek z płatnych usług nie zwalnia go z respektowania postanowień niniejszego Regulaminu.

XII Regulamin


§ 1 Niam.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników Portalu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.


§ 2 W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w § 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, poprzez powiadomienie administratora Portalu, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.


§ 3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują zasady szeroko pojętej etykiety.


Najnowsze artykuły:
Na odchudzanie - parowanie Gotowanie na parze od lat zalecane jest przez dietetyków, jako najzdrowszy sposób przygotowywania gorących posiłków. Czas zakochać się w parowaniu!
Wykorzystaj papier do pieczenia na różne sposoby Papier do pieczenia jest niezwykle przydatny w każdej kuchni, jednak można go wykorzystać także w nieco nieoczywisty sposób.
Jarzynka do obiadu - tylko znad pary Parowanie staje się coraz popularniejsze. I świetnie - przecież to najzdrowaszy sposób przygotowania posiłków, również jarzynek podawanych do obiadu.
Ostatnio komentowane:
Kupilem niedawno w markecie Leclerc sloik zupy o nazwie - Kwaśnica z żeberkiem - waszej ...
Ta woda to syf jak to ładnie posumowali w teście jakóści ...
Спасибо.
Blogi kulinarne:
Łukasz Fulara Łukasz Fulara Wielokrotny uczestnik i laureat najbardziej prestiżowych konkursów kulinarnych. Na co dzień szef kuchni w ...
a-cook-oo a-cook-oo a-cook-oo - daj się zaskoczyć
Szczypior gotuje Szczypior gotuje Przemysław Kuśnierek od kilku lat jest właścicielem firmy CHIVE, zajmującej się wyspecjalizowanym ...
Współpraca | Regulamin | Kontakt
Copyright © Avigail Holdings Sp. z o.o. 2009 - 2012
T:0.079
var dataLayer = []; dataLayer.push({"page": "home"});